Hållbar tillverkning

SCHWENK är en av de mest innovativa tillverkarna av byggnadsmaterial i Europa och vi strävar efter att bli ledande inom hållbara affärsmetoder. Med ansvar mot miljö, globala resurser och människor tillverkar vi byggnadsmaterial av högsta kvalitet för en bred kundbas. Vi har några av de högsta miljöstandarderna i världen. Vi övervakar ständigt tillverkningens miljöpåverkan samt implementerar olika aktiviteter för skydd och bevarande av miljön.

85% alternativt bränsle

Cementanläggning i Brocēni (Lettland) är ett exempel på modern industri i Europa där 85 % av bränslet är alternativt. Detta minskar utsläppen i tillverkningsprocessen och ger ett mer miljövänligt arbetssätt. Temperaturer på 1 500–2 000 °C i brännugnen hindrar avfall och skadliga utsläpp från att nå miljön och luften.

Anläggningen togs i drift 2010 och byggdes särskilt för användning av alternativt bränsle. Allt bränsle kontrolleras regelbundet och noggrant innan det används. Leverantörerna utför en fullständig kemisk analys av materialen i ett oberoende, ackrediterade laboratorium och lämnar testresultaten till SCHWENK innan materialen levereras. Dessutom testas allt gods som levereras till Brocēni-anläggningen i laboratorium. Användningen av alternativt bränsle på anläggningen övervakas och kontrolleras via kontrollpanelen och laboratoriet, bränslet förvaras på moderna lager och den aska som blir kvar efter förbränningsprocessen används vid produktion av cementklinker.

Det alternativa bränslet som används är specialbehandlat och förberett avfall från hushåll och industrier, däckflisor och neutraliserad förorenad jord. Inget avfall hamnar i naturen efter att ha använts som alternativt bränsle. Aska som blir kvar efter bränsleförbränningen binds samman med råmaterial som tillförs i ugnen – kalksten, sand och lera – och bildar slutligen cementklinker. Detta är huvudingrediensen i cement. Således bidrar även bränslet till slutproduktens kvalitet.

Minskning av CO2-utsläpp

t CO2/t betongklinker

Utsläppsnivå

Investeringar i byggnationen och konstant förbättring av våra förfaranden har hjälpt oss minska utsläppen med 33 % jämfört med tidigare cementanläggningar. Cementanläggningen i Brocēni sparar årligen lika mycket CO2-utsläpp som 200 000 passagerarfordon som kör 2 000 mil per år. Redan nu är SCHWENK branschledande inom minskning av CO2-utsläpp och det är fortsatt ett av de viktigaste investeringsmålen framöver.

Energieffektivitet

SCHWENK Lettlands har ett brett program för att minska konsumtionen av icke-förnybara naturresurser. Vi utför kontinuerligt förbättringar av processer och teknologier, uppvärmning och modernisering av byggnader, energilogistik och användningen av alternativt bränsle.

I SCHWENK Lettlands organisation finns en arbetsgrupp för energieffektivitet som regelbundet övervakar energikonsumtionen och utvecklar sätt för att minska den. Alla de största energiförbrukarna – enheter och anläggningar – är utrustade med separata energikonsumtionsmätare. Detta gör det möjligt att följa konsumtionen i detalj, analysera och planera den samt genomföra ändringar av utrustning och andra förbättringar. Vi fokuserar på att hitta sätt att förbättra värmeenergieffektiviteten i betongklinkertillverkning och byter ut gamla enheter mot nyare utrustning. Den nuvarande klinkerugnen konsumerar till exempel hälften så mycket värmeenergi som den tidigare teknologin. Vid malning använder vi en vertikal cementkvarn som konsumerar 40 % mindre energi än en kulkvarn.

SCHWENK Lettlands prestationer inom energieffektivitet bevisas av standarden ISO 50001:2012.

Hållbar logistik

Genomtänkt logistikplanering och utbildning av förare gör att vi kan minska kostnader och miljöpåverkan.

Varje dag levererar SCHWENK Lettland de tillverkade produkterna med ca 200 fordon. Vi använder även järnväg och sjötransport för att leverera produkter till exportländer.

Det är väldigt viktigt för oss att SCHWENK-leverantörer är ansvarsfulla och högt värderade förare som följer säkra och trevliga körprinciper. En hållbar inställning till transportorganisering är en viktig del av logistikgruppens arbete. Leveranser planeras noggrant, vi väljer kortare rutter med mindre trafik och försöker så långt som möjligt utföra leveranser under perioder med låg trafik. Våra förare tar stort ansvar för lasten och fordonet; de gör vad som krävs för att vara vänliga och säkra medtrafikanter.

Vi uppmuntrar även andra trafikanter att hjälpa till att förbättra körstilen för våra fordon. På baksidan av SCHWENK Lettlands fordon hittar du ett telefonnummer för återkoppling. Vi är stolta över att positiv återkoppling är mycket vanligare än negativ. SCHWENK Lettland har upprepade gånger fått pris för säkraste fordonsflottan i försäkringsbolaget Baltas tävling ”Den säkraste företagsflottan”.

Produkthållbarhet

SCHWENK Lettland tillverkar och utvecklar miljövänliga byggnadsmaterial med ansvarsfullt, lokalt anskaffat råmaterial. Vår tillverkning sker enligt högsta standarder.

Vi vill spara på globala resurser och det är integrerat i vår hållbara affärsstrategi och våra ansvarsfullt tillverkade produkter. Vi använder lokalt råmaterial så långt det är möjligt, vilket minskar det logistiska nätverket och därigenom minskar bränsleåtgång och utsläpp från transport. Alternativt bränsle och alternativa råmaterial används vid produktion av cement. Dessa är biprodukter från andra industrier som ersätter icke-förnybara naturresurser och därmed minskar användningen av dessa.

Vi har utvärderat cementtillverkningscykeln och fått EPD-certifikat för flera typer av vår tillverkade cement. Certifikatet analyserar cementtillverkningsprocessens ekologiskt fotavtryck – från anskaffande av ballast till den färdiga produkten.

Cirkulär ekonomi och avfallshantering

SCHWENK följer principer om cirkulär ekonomi och ansvarar för hantering av tillverkningsavfall. Vi producerar inte spillvatten eller avfall under tillverkningsprocessen i anläggningen. Tillverkningscykeln är helt sluten.

Cementanläggningen i Brocēni tillämpar strikta interna avfallshanteringssystem. Vi sorterar avfallet som produceras under tillverkningsprocessen och levererar det sedan endast till avfallshanteringsföretag. Majoriteten av avfallet som skapas under tillverkningsprocessen återvinns – det återvänds i tillverkningscykeln som råmaterial och används i utvecklingen av nya produkter.